Ti’s World

ลูกคนแรก – Part 3 ฝากท้อง

July 15, 2011

รวบรวมความประทับใจจากประสบการณ์การฝากท้องกับ รศ.นพ.บุญชัย เอื้อไพโรจน์กิจ พร้อมตารางการออกตรวจที่ต่างๆ

ลูกคนแรก – Part 1 ก่อนคลอด

June 16, 2011

ประสบการณ์มีลูกคนแรก ข้อมูลเท่าที่หามาได้ (และพอจำได้) ข้อมูล และสิ่งที่ต้องคิดต้องเตรียมตัวก่อนมีลูก การเตรียมตัว การฝากท้อง และเลือกโรงพยาบาล