Day: May 16, 2011

การแสดง Recital Research: “Meet the Pianists”

May 16, 2011

กิจกรรม “Meet the Pianists” การแสดง Recital Research จากนักเปียโนรับเชิญ 2 ท่าน ซึ่งได้แก่ อาจารย์ศรสรวง ตั้งสินมั่นคง และ อาจารย์ธีรนัย จิระสิริกุล